NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Europejska legitymacja zawodowa inżyniera jest pierwszym, powszechnie akceptowanym we wszystkich 33 europejskich krajach członkowskich FEANI dokumentem, który potwierdza, że mający ją inżynier jest rzeczywiście inżynierem z dyplomem akredytowanego uniwersytetu lub technicznej szkoły wyższej.

 Europejska legitymacja zawodowa, nawiązując do zmian zawartych w Dyrektywie Unii Europejskiej, przyspieszy i uprości procedurę uznawania kwalifikacji zdobytych w innym kraju, jednocześnie zwiększając jej przejrzystość.

Karta Zawodowa Inżyniera ma na celu zwiększenie mobilności inżynierów, uproszczenie poruszania się po europejskim rynku pracy i ułatwienie pierwszego kontaktu z pracodawcą. Posiadanie Karty Zawodowej Inżyniera jest rodzajem „dowodu osobistego” inżyniera. Pracodawca otrzymuje natomiast gwarancję, że ma do czynienia z wykwalifikowanym inżynierem. Nie będzie musiał sprawdzać czy kandydat do pracy ukończył studia na odpowiednim poziomie, czy ma potrzebną praktykę zawodową. Te wszystkie informacje umieszczone są na Karcie.

Mimo iż badania pokazują, że około 30% obywateli UE rozważa możliwość podjęcia pracy za granicą, w praktyce zawodową mobilność wykazuje zaledwie kilka procent Europejczyków.

Podstawową trudnością, z jaką muszą się zmierzyć inżynierowie, gdy chcą podjąć pracę w innym państwie, jest obiektywne uznanie ich kwalifikacji zawodowych. Wspólna Europa bardzo różni się bowiem nie tylko pod względem programów studiów, uznawania kwalifikacji, regulacji zawodowych, sposobu wykonywania zawodu, ale nawet definicja inżyniera w różnych krajach Wspólnoty jest różna. Do tego wszystkiego brakuje łatwo dostępnej, przekazywanej w przyjazny dla użytkownika sposób informacji na temat przepisów i przebiegu procedury potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

W 2011 roku Parlament Europejski przyjął zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jednym z najważniejszych postulatów zmienionej Dyrektywy jest propozycja europejskiej legitymacji zawodowej.

Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego:

legitymacja ta jest niezbędna do ułatwienia czasowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach systemu automatycznego uznawania kwalifikacji, a także do promowania uproszczonego procesu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Legitymacja powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu związanych z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji przez właściwe organy”. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie [...] w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym).

Art. 4a zmienionej Dyrektywy:

Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy do wydawania europejskich legitymacji zawodowych. Organy te zapewniają bezstronne, obiektywne i terminowe rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Państwa członkowskie dopilnują, aby właściwe organy informowały obywateli, w tym ewentualnych wnioskodawców, o korzyściach związanych z posiadaniem europejskiej legitymacji zawodowej w przypadkach, w których jest ona dostępna

W 2012 roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisała umowę z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), na podstawie której można wydawać polskim inżynierom powyższy dokument.

W związku z tym od 1 stycznia 2013 r. w Polsce, jako jednym z 9 pierwszych krajów, ruszyło wydawanie inżynierom Karty Zawodowej Inżyniera.

Dokument ma ujednoliconą dla wszystkich krajów członkowskich postać opracowaną przez FEANI.
Na plastikowej legitymacji wielkości dowodu osobistego umieszczone są następujące dane:


AWERS KARTY

karta inżyniera awers


REWERS KARTY

Szczegółowe informacje na temat przyznanych kategorii:

karta inżyniera rewers