NOT Logo eNOT.pl FEANI logo

Wszystkie osoby, które posiadają dyplom inżyniera z akredytowanej polskiej uczelni znajdującej się w Indeksie FEANI może ubiegać się o wydanie Karty Inżyniera.

W przypadku posiadania dyplomu inżyniera z uczelni spoza Polski, w celu uzyskania dalszych instrukcji na temat ubiegania się o Kartę, prosimy o przejście na stronę FEANI.

W celu ujednolicenia oceny kierunków studiów inżynierskich polskich uczelni technicznych względem ich odpowiedników w Europie, uznawane są ramowe standardy określone przez FEANI.

Aby ułatwić ich uznawalność, Narodowy Komitet Rejestrowy posługuje się listą akredytowanych kierunków studiów znajdujących się w Indeksie FEANI. Lista ta jest stale aktualizowana. Kierunki studiów, które są wymienione w tym wykazie są automatycznie akceptowane na etapie weryfikowania dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie inne kierunki studiów są rozpatrywane indywidualnie przez Komitet Rejestrowy.

Doświadczenie zawodowe, nie jest wymagane przy aplikowaniu o Kartę Zawodową Inżyniera. Absolwenci bez doświadczenia zawodowego, mogą uzyskać Kartę. O Kartę mogą także ubiegać się studenci, którzy uzyskali tytuł inżyniera. Jedynym wymogiem w tych przypadkach jest spełnienie warunku opisanego powyżej, dotyczącego kierunku studiów.

W przypadku poświadczenia zdobytego doświadczenia zawodowego, wymaganymi dokumentami są skany świadectw pracy, referencje lub skan zaświadczenia od obecnego pracodawcy.

Na Karcie są trzy kategorie doświadczenia zawodowego:

  • B1 – praca w przedsiębiorstwie (państwowym lub prywatnym)
  • B2 – praca w służbie publicznej
  • B3 – własna działalność gospodarcza

Wymaganiem w zakresie uznania doświadczenia zawodowego na Karcie Zawodowej Inżyniera jest udokumentowanie nie mniej niż dwóch lat doświadczenia w co najmniej jednej z kategorii.

Doskonalenie Zawodowe - CPD i związane z tym dokumenty nie są wymagane do uzyskania Karty Zawodowej Inżynieria, ale może być dołączone przez wnioskodawcę. CPD może obejmować zagadnienia techniczne, interdyscyplinarne związane z wykonywanym zawodem.

Są trzy kategorie związane z uznawaniem doświadczenia zawodowego:

  • C1 - szkolenia/seminaria techniczne lub nietechniczne zakończone certyfikatem uczestnictwa
  • C2 – szkolenia związane z wykonywanym zawodem zakończone egzaminem
  • C3 – studia podyplomowe

Wymaganiem w zakresie uznania doskonalenia zawodowego z kategorii C1 jest odbycie i udokumentowanie co najmniej trzech szkoleń.

Koszt związany z weryfikacją aplikacji i wydaniem Karty wynosi 246 zł. brutto. Kwota pobierana jest niezależnie od wyniku procesu aplikacyjnego.

Karta ważna jest 10 lat i może być w każdej chwili aktualizowana.